കസാഖ്സ്ഥാനിൽ എണ്ണപ്പാടത്ത് സംഘർഷം; മലയാളികളടക്കം 150 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കുടുങ്ങി | Kazakhstan

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
The official YouTube channel for Manorama News.

Subscribe us to watch the missed episodes.Manorama News
Manorama News, Kerala’s No. 1 news and infotainment channel, is a unit of MM TV Ltd., Malayala Manorama’s television venture. Manorama News was launched on August 17, 2006. The channel inherited the innate strengths of the Malayala Manorama daily newspaper and its editorial values: accuracy, credibility and fairness. It raised the bar in Malayalam television news coverage and stands for unbiased reporting, intelligent commentary and innovative programs. MM TV has offices across the country and overseas, including in major cities in Kerala, Metros and in Dubai, UAE.

Download — കസാഖ്സ്ഥാനിൽ എണ്ണപ്പാടത്ത് സംഘർഷം; മലയാളികളടക്കം 150 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കുടുങ്ങി | Kazakhstan

Download video
💬 Comments on the video
Author

No Indians were injured or get trapped there... the problem was between Lebanon Arabs with Kazak people..

Author — MANEESH P M

Author

It is not indians, kazakh people hitting arabs for not respecting kazakh girls

Author — chern ak